FAQ

FAQ

 

Komu przyznamy stypendium?

 

1. Kto jest uprawniony do otrzymywania stypendium?

Do ubiegania się o przyznanie świadczeń, są studenci kierunków: Informatyka, Informatyka Stosowana, Informatyka i Ekonometria, Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Informatyka Analityczna, Matematyka Komputerowa na następujących uczelniach z siedzibą w Krakowie: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki niezależnie od formy studiów (tj. zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), którzy ukończyli co najmniej II semestr studiów oraz spełniają pozostałe wymagania określone w Regulaminie.

 

2. Nie jestem obywatelem Polski, czy mogę starać się o stypendium?

Student, nie będący obywatelem polskim, może ubiegać się o przyznanie świadczenia, o ile przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. Nie brałem udziału w żadnych konferencjach, czy mam szansę ubiegać się o stypendium?

Osoby, które nie brały udziału w konferencjach również mogą ubiegać się o stypendium naukowe. Udział w konferencjach jest jednym z elementów kryterium przyznawania świadczeń, nie jest ono jednak obowiązkowe.

 

4. Czy studentom studiującym w trybie niestacjonarnym przysługują stypendia?

Tak, studenci niestacjonarni również mogą ubiegać się o stypendia.

 

5. Czy otrzymam stypendium po upływie pierwszego semestru?

O stypendium mogą starać się osoby, które ukończyły co najmniej II semestr studiów

 

6. Czy mam szansę na otrzymanie stypendium jeżeli miesięczny dochód na jednego członka mojej rodziny przekracza kwotę 1093 zł netto?

Przy stypendium naukowym nie bierzemy pod uwagę dochodów finansowych.

Stypendium socjalne jest przyznawane w oparciu o ocenę sytuacji materialnej (i/lub stopnia niepełnosprawności). Kryterium dodatkowe to wyniki w nauce czyli średnia ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok za który ma być wypłacane świadczenie.

W razie uzyskania przez kilka osób tego samego poziomu oceny pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby, nie pobierające stypendiów od innych podmiotów.

 

7. Czy jeśli pobieram już stypendium z uczelni/rentę(?) mogę starać się o stypendium Młodzi w IT?

Można zgłosić się do programu stypendialnego Fundacji jeśli pobiera się świadczenia z innych źródeł. Jednak w razie uzyskania przez kilka osób takiej samej ilości punktów pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby, nie pobierające stypendiów od innych podmiotów.

 

8. Czy jeśli mam jeszcze sesję poprawkową to mogę się zgłosić do programu stypendialnego?

Sesja poprawkowa nie jest przeszkodą w braniu udziału w programie stypendialnym. Wnioski można przesyłać do 30 września 2014 roku. Zakładamy, że wtedy sesja poprawkowa jest zakończona.

 

9. Na podstawie jakiej średniej ustala się stypendium (osiągnięcia z ostatniego semestru, w jaki sposób liczona jest średnia) – arytmetyczna czy ważona?

Średnia arytmetyczna.

 

10. Czy wniosek o stypendium może złożyć student z uczelni spoza Krakowa?

Nie. Zgodnie z Regulaminem, uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie świadczeń są studenci kierunków: Informatyka, Informatyka Stosowana, Informatyka i Ekonometria, Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka, Informatyka Analityczna, Matematyka Komputerowa na następujących uczelniach z siedzibą w Krakowie: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki niezależnie od formy studiów (tj. zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), którzy ukończyli co najmniej II semestr studiów oraz spełniają pozostałe wymagania określone w Regulaminie.

 

11. Czy regulamin narzuca ograniczenia wiekowe wobec kandydatów?

Regulamin nie wprowadza ograniczeń wiekowych. Kandydat musi być studentem wyżej wymienionych uczelni.

 

12. Jeśli posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione na czas określony to czy przysługuje mi stypendium?

Tak.

 

13. Jestem tegorocznym absolwentem jednej z uczelni technicznych. Czy mogę ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się osoby posiadające status studenta (tj. zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, licencjackich jak i magisterskich).

 

14. Czy mogę ubiegać się o stypendium jeżeli działam w nieformalnym kole naukowym?

Tak, ale należy pamiętać o udokumentowaniu działań.

 

15. Czy mogę jednocześnie ubiegać się o stypendium socjalne oraz naukowe?

Tak.

 

16. Czy mogę utracić prawo do stypendium?

Tak, można utracić prawo do otrzymywania stypendium jeżeli zaszły poniższe okoliczności:

– zawieszenie w prawach studenta,

– skreślenie z listy studentów,

– powtarzanie roku,

– przebywanie na urlopie dziekańskim w chwili składania wniosku o przyznanie świadczenia,

– zobowiązanie do zdania egzaminów z poprzedniego roku (tzw. warunek),

– postępowanie dyscyplinarne lub karne w toku,

– bycie karanym.

Szczegóły dotyczące utraty prawa do stypendium są opisane w Regulaminie Fundacji, w § 10.

 

17. Ilu studentów/studentek dostaje stypendium?

W tym roku planujemy przyznać minimum 1 roczne stypendium.

 

 

Jak przyznamy stypendium?

 

1. Jak mogę się zgłosić do programu stypendialnego Fundacji?

Aby przystąpić do programu stypendialnego należy wypełnić odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia (wzór odpowiedniego wniosku jest umieszczony na stronie www.mlodziwit.org) wraz ze skanami dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku na adres poczty elektronicznej: stypendia@mlodziwit.org

 

2. Czy podanie należy złożyć osobiście?

W pierwszym etapie nie ma potrzeby składać wniosku osobiście, wystarczy przesłać je do nas mailem.

Jeśli złożony w wersji elektronicznej wniosek jest poprawny lub jego braki zostały usunięte zgodnie ubiegający się o świadczenie zostanie poproszony o przedstawienie wniosku i załączników (oryginałów) w formie pisemnej.

 

3. Jakie dokumenty muszę przygotować?

Dokumenty które należy przygotować to:

– Wniosek o przyznanie świadczenia (naukowego lub socjalnego)

– Zaświadczenie z uczelni, o tym iż ubiegający się o świadczenie jest wpisany na listę studentów

– Ksero lub skan indeksu – do obliczenia średniej ocen

– Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu stypendiów z innych źródeł

 

  • W razie ubiegania się o stypendium naukowe konieczne będzie dodatkowo przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe.
  • W razie ubiegania się o stypendium socjalne konieczne będzie dodatkowo przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację materialną ubiegającego się o świadczenia oraz rodzaj i stan jego niepełnosprawności.

 

4. Czy wszystkie dokumenty powinienem przesłać w jednym mailu, czy mogę przesyłać partiami?

Aby oszczędzić czas sugerujemy przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów w jednym mailu.

Każdy wniosek podlega wstępnej weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych. W razie stwierdzenia braków poprosimy ubiegającego się o świadczenie o uzupełnienie wniosku.

 

Jeśli złożony w wersji elektronicznej wniosek jest poprawny lub jego braki zostały usunięte, ubiegający się o świadczenie zostanie poproszony o przedstawienie wniosku i załączników (oryginałów) w formie pisemnej.

 

5. Kiedy i w jaki sposób będą ogłoszone wyniki?

Decyzja o przyznaniu stypendium będzie umieszczona na stronie Fundacji a także przesłana do zainteresowanych pocztą, listem poleconym.

Szczegółowa procedura jest dokładnie opisana w Regulaminie w sekcji Pliki do pobrania

 

6. Kto decyduje o przyznaniu stypendium?

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Fundacji.

 

7. Kto finansuje stypendia przyznawane przez Fundację?

Stypendia finansowane są przez fundatorów współpracujących z Fundacją.

 

8. Przez jaki jest okres wypłacania stypendium?

Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy od października do czerwca.

 

9. Ile wynosi miesięczne stypendium?

Miesięczne stypendium wynosi 420 zł.

 

10. Kiedy jest wypłacane?

Świadczenie są wypłacane z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Świadczenia za październik z uwagi na termin składania wniosków o ich przyznanie oraz czas przeznaczony na rozpatrzenie wniosków mogą być wypłacane wraz ze świadczeniami za listopad.

 

11. W jaki sposób pieniądze będą przekazywane?

Świadczenia są wypłacane przelewem bankowym na wskazany przez świadczeniobiorcę rachunek bankowy.

 

12. Na co można przeznaczyć otrzymane pieniądze i jak rozliczać ich wydatkowanie?

Pieniądze ze stypendium mogą być przeznaczone na dowolny cel, chociaż oczywiście zalecamy aby były one wydane zgodnie z prawem. Nie ma potrzeby rozliczania się z ich wydatkowania.

 

 

 

Partnerzy

Dołącz do grona życzliwych
firm wspierających naszą fundację

Kontakt